...

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest TW Freelance – Tobiasz Wala z siedzibą w Garbach (61-020) przy ul. Zakole 15a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000556819, REGON: 524951072, NIP: 7773404105.

Informacje ogólne

1. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikom odwiedzającym stronę www.digitalharmony.pl

3. Korzystanie ze strony internetowej www.digitalharmony.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.

4. TW Freelance zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników strony.

5. Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez TW Freelance można zadawać drogą elektroniczną na adres e-mail: agencydigitalharmony@gmail.com

Ochrona danych osobowych

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych na stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. TW Freelance (digital harmony) zbiera i przetwarza poniższe rodzaje danych osobowych:

  • Analityka Google
  • chat messenger. 

3. Dane osobowe zbierane od użytkowników serwisu służą nam do poniższych celów:

  • podjęcie działań związanych z nawiązaniem współpracy;
  • realizacja projektu po podpisaniu umowy;
  • prowadzenie postępowań rekrutacyjnych;
  • wypełnienie obowiązku prawnego związanego z kwestiami rachunkowymi oraz podatkowymi.

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości, upoważnionych pracowników i współpracowników TW Freelance oraz podmiotów współpracujących z TW Freelance np. klienci i ich pracownicy lub współpracownicy.

5. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobom tym przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Pliki Cookies

1. Strona www.berber.com.pl używa cookies. Plik cookie zawiera informacje, które są wysyłane z serwisu do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego systemie. Dzięki wykorzystaniu plików cookies czas ładowania strony jest krótszy, a dane pobierane sa tylko raz. W związu z powyższym łącze internetowe użytkownika nie jest ponownie obciążane.

2. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić, korzystanie ze stron www.

3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

4. W celu usprawenienia funkjconowania strony wykorzystujemy Google Analytics – narzędzie służące do monitorowania zachowań użytkowników na stronie.

5. Dodatkowe dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zbieramy i przetwarzamy zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.2 niniejszej Polityki prywatności.

6. Strona www.digitalharmony.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. TW Freelance nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.